Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„ExcellentSlides

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://excellentslides.com/shop/ zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-urowadzonego przez Kamila Kenara w ramach Programu AIP, zwaną dalej “Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://excellentslides.com/shop/ e-mail – shop@excellentslides.com
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://excellentslides.com/pl/privacy-policy-pl/
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://excellentslides.com/shop/ , prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2.    Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument.

3.    Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

4.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

5.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

6.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.    Przedsiębiorca–Konsument osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

11.  Produkt – produkt cyfrowy zawierający treści cyfrowe stanowiące Utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, niezapisane na nośniku materialnym, udostępniane online  lub z możliwością ich pobrania w Sklepie, w szczególności w postaci treści projektowania slajdów, treści prezentacji multimedialnych oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

12.  Usługa – usługa świadczona elektronicznie poprzez udostępnianie licencji niewyłącznej na Produkt w postaci treści cyfrowych online w formie graficzno-tekstowej lub w formie video.

13. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

 

§3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu  Produktów cyfrowych.

 

§4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  3. aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1920×1080 px.

 

§5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku Złóż Zamówienie, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres email
 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku Złóż Zamówienie. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku Złóż Zamówienie.
 2. Klient, który podał swój numer telefonu na stronie składania zamówienia wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu
 3. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich (lub w innej walucie wybranej przez użytkownika) i zawierają podatek VAT.
 4. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 7. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  • PayPal
  • system płatności elektronicznych PayU.
 8. Płatności za zamówienie należy dokonać niezwłocznie, w przypadku braku dokonania płatności w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, Sklep uznaje, że Klient od umowy odstąpił.
 9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Zamówiony Produkt jest udostępniany automatycznie do pobrania poprzez link przesłany na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu Produktu:

od zaksięgowania kwoty należnej za produkt na rachunku bankowym Sklepu,

 1. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 2. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

 1. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku oferowane jest wykonanie Usługi w innym terminie albo zwrot całej opłaty, którego to wyboru może dokonać Klient.
 3. Sklep w wypadku odwołania usługi informuje o tym fakcie Klienta na adres e-mail podany przez niego w formularzu zgłoszenia.
 4. Sklep zastrzega  sobie  prawo  do  drobnych  błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów udostępnianych w ramach Produktu.
 5. Sklep nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  szkody,  w szczególności  materialne,  spowodowane  używaniem  lub  niemożnością  używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami udostępnianymi w ramach Produktu lub z dostępnością użytkownika do Internetu, który jest konieczny do korzystania z usług.
 6. Sklep umożliwia korzystanie z materiałów w ramach Produktu przez użytkowników zgodnie z wybraną ofertą. Materiały dostępne są jedynie użytkownikom i udostępniane są przez okres wskazany w ofercie od daty zakupienia Produktu. W tym celu Sklep korzysta z operatora zewnętrznego. Wymogi techniczne skorzystania z tego narzędzia udostępniane są użytkownikom przed dokonaniem zakupu Produktu.
 7. Dostępy do Produktu, o którym mowa w ust. 20 jest automatycznie usuwany wraz z upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 8. Użytkownik Produktu nie może przekazywać treści udostępnianych w danym produkcie i udzielać dostępu do produktu osobom trzecim.
 9. Użytkownik Produktu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Sklepu.
 10. Użytkownik Produktu nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 11. W ramach użytkowania Produktu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 12. Sklep oświadcza, że nie gwarantuje przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu, dokładności, skuteczności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania treści Produktu znajdujących się w ofercie Sklepu. Sklep jednocześnie zastrzega.
 13. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów pobranych ze Sklepu wyłącznie na własny użytek osobisty do celów tworzenia prezentacji multimedialnych zgodnie z przeznaczeniem Produktu z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05 z późn. zm.)
 14. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści pobranych ze Sklepu do celów komercyjnych wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgodny na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych/pobranych z oferty Sklepu.
 16. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:
 17. a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do korzystania z Produktu;
 18. b) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
 19. c) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem korzystania z Produktu.

§6. Reklamacje – uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres shop@excellentslides.com.
 2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.
 10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 11. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
 12. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego

§7. Odstąpienie od umowy uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres: shop@excellentslides.com Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. Sklep dopuszcza prawo odstąpienia od umowy przez Klienta z pominięciem poniższych przypadków tj. §7 ust.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
 3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 10. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 11. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
 16. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 17. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 19. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 20. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 21. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)
 22. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 23. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 556-557 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Kamila Kenara działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej https://excellentslides.com/shop/ Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 1. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

Adresat: Kamil Kenar

Startup: ExcellentSlides

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

e-mail –shop@excellentslides.com

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

o nazwie „ExcellentSlides”

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://excellentslides.com/shop/ zwanego dalej “Sklepem“.
 2. Sklep prowadzony jest przez Fundację AIP z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach Projektu o nazwie “Kamil Kenar Marketing Solutions” prowadzonego przez Kamila Kenara w ramach Programu Bizky, zwaną dalej “Administratorem“.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://excellentslides.com/shop/ e-mail – shop@excellentslides.com
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://excellentslides.com/pl/privacy-policy-pl/
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://excellentslides.com/shop/, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
  oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
  lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca–Konsument – osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
  od pracy.
 5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 6. Produkt – produkt cyfrowy zawierający treści cyfrowe (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej) stanowiące Utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, niezapisane na nośniku materialnym, udostępniane online lub z możliwością ich pobrania w Sklepie, w szczególności w postaci treści projektowania slajdów, treści prezentacji multimedialnych oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 7. Usługa – usługa świadczona elektronicznie poprzez udostępnianie licencji niewyłącznej na Produkt w postaci treści cyfrowych online w formie graficzno-tekstowej lub w formie video.
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 10. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 11. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 12. Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 13. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
 14. Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 15. Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

 

§3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu produktów cyfrowych (treści cyfrowych).

 

§4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  • aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1920×1080 px.

 

§5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy ;
  3. o obniżeniu ceny towaru, treści cyfrowej lub usługi obok informacji o obniżonej cenie także informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w przypadku zastosowania obniżonej ceny;
   • jeżeli dany towar, treść cyfrowa lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, treści cyfrowej lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru, treści cyfrowej lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki;
   • w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki;
  4. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
  5. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep;
  6. dotyczące plasowania towaru lub usług;
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku Złóż Zamówienie, w którym Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • Adres email;
  • NIP (opcjonalnie).
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 3, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku Złóż Zamówienie. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku Złóż Zamówienie.
 5. Klient, który podał swój numer telefonu na stronie składania zamówienia wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich (lub w innej walucie wybranej przez użytkownika) i zawierają podatek VAT.
 7. Sklep zobowiązuje dostarczenia towarów (jeżeli są oferowane) lub treści cyfrowych zgodnych z umową.
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. PayPal
  2. system płatności elektronicznych PayU.
 11. Płatności za zamówienie należy dokonać niezwłocznie, w przypadku braku dokonania płatności w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, Sklep uznaje, że Klient od umowy odstąpił.
 12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Zamówiony Produkt jest udostępniany automatycznie do pobrania poprzez link przesłany na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu Produktu: niezwłocznie od zaksięgowania kwoty należnej za produkt na rachunku bankowym Sklepu,
 14. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 15. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  • Imię i nazwisko/firmę,
  • Adres zamieszkania/siedziby,
  • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  • Numer zamówienia,
  • Adres korespondencyjny
 16. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 17. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 18. Sklep zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku oferowane jest wykonanie Usługi w innym terminie albo zwrot całej opłaty, którego to wyboru może dokonać Klient.
 19. Sklep w wypadku odwołania usługi informuje o tym fakcie Klienta na adres e-mail podany przez niego w formularzu zgłoszenia.
 20. Sklep zastrzega sobie  prawo  do  drobnych  błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów udostępnianych w ramach Produktu.
 21. Sklep nie odpowiada  za  jakiekolwiek  szkody,  w szczególności  materialne,  spowodowane  używaniem  lub  niemożnością  używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami udostępnianymi w ramach Produktu lub z dostępnością użytkownika do Internetu, który jest konieczny do korzystania z usług.
 22. Sklep umożliwia korzystanie z materiałów w ramach Produktu przez użytkowników zgodnie z wybraną ofertą. Materiały dostępne są jedynie użytkownikom i udostępniane są przez okres wskazany w ofercie od daty zakupienia Produktu. W tym celu Sklep korzysta z operatora zewnętrznego. Wymogi techniczne skorzystania z tego narzędzia udostępniane są użytkownikom przed dokonaniem zakupu Produktu.
 23. Dostępy do danej treści cyfrowej, jest automatycznie usuwany wraz z upływem terminu na jaki została udzielona licencja niewyłączna do niego.
 24. Użytkownik Produktu nie może przekazywać treści udostępnianych w danym produkcie i udzielać dostępu do produktu osobom trzecim.
 25. Użytkownik Produktu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Sklepu.
 26. Użytkownik Produktu nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 27. W ramach użytkowania Produktu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 28. Sklep oświadcza, że nie gwarantuje przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu, dokładności, skuteczności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania treści Produktu znajdujących się w ofercie Sklepu. Sklep jednocześnie zastrzega.
 29. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów pobranych ze Sklepu na własny użytek osobisty i komercyjny do celów tworzenia prezentacji multimedialnych zgodnie z przeznaczeniem Produktu z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05 z późn. zm.)
 30. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści pobranych ze Sklepu do celów komercyjnych wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.
 31. Sklep zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgodny na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych/pobranych z oferty Sklepu.
 32. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:
 33. a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do korzystania z Produktu;
 34. b) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
 35. c) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem korzystania z Produktu.

 

§6. Postanowienia licencyjne

 1. Na mocy niniejszego Regulaminu, Sklep udziela Klientom, którzy nabyli daną treść cyfrową, niewyłączną, niezbywalną, nieprzenoszalną oraz odpłatną lub nieodpłatną licencję (w zależności od danej treści cyfrowej).
 2. W ramach licencji, o której mowa w ust. 1. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych do danej treści cyfrowej, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, na następujących polach eksploatacji:
 3. a) utrwalenia w pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;
 4. b) zwielokrotnienia w całości, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania niezbędne jest zwielokrotnienie E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty);
 5. c) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania dokonanego techniką, wskazaną w pkt b) powyżej.
 6. O ile nic innego nie wynika z niniejszego §, odrębnych regulaminów lub przepisów prawa, Klient jest uprawniony do korzystania danej treści cyfrowej w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego, w tym na użytek komercyjny. Powyższe nie dotyczy jednak udzielania jakimkolwiek osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do korzystania z danej treści cyfrowej czy też udostępniania w taki sposób, aby osoby trzecie mogły mieć jakikolwiek dostęp do danej treści cyfrowej, w tym w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. W celu uniemożliwienia Klientowi w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, Sklep zastrzega sobie prawo stosowania wybranych przez siebie sposobów zabezpieczeń pliku z treściami cyfrowymi.
 8. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy licencyjnej uprawnia Sklep do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w każdej dopuszczalnej przez prawo formie, w tym w formie elektronicznej lub dokumentowej. W przypadku wypowiedzenia Umowy licencyjnej z przyczyn wyżej wskazanych Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej Ceny lub jej części, zwrot kosztów poniesionych przez Klienta za dostarczenie Usług czy też roszczenie o zapłatę przez Sklep jakiegokolwiek odszkodowania


  §7. Reklamacje – uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta w przypadku towarów
 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową. Zgodność rzeczy sprzedanej (towaru) z umową występuje, w przypadku w którym zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
 3. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 4. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sklep najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował;

a także rzecz sprzedana (towar) aby była zgodna z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
 7. zostało ono przeprowadzone przez Sklep lub na jego odpowiedzialność;
 8. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sklep lub osobę trzecią.
 9. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres shop@excellentslides.com.
 10. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 11. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący Konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 12. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 15. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 16. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 17. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.
 18. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 19. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
 20. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.  §8. Reklamacje – uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta w przypadku produktów cyfrowych (treści cyfrowych)
  1. W zakresie reklamacji produktów cyfrowych (treści cyfrowych) Klientowi będącemu Konsumentem przysługują prawa opisane w § 7 oraz odpowiednio § 8 ust. 20 Regulaminu za zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sklep najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.

Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie
 3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sklep przed zawarciem umowy.
 1. Sklep informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sklep zgodnie z ust. 3, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sklep.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 4. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 5. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 6. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 8. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w postanowieniu.
 9. Domniemania określone w ust. 9 i 10 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sklep poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sklepem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 11. Sklep może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 12. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 13. Sklep doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sklep.
 14. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie ust. 14 i 15;
  2. Sklep nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 16;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego ust. 13-16;
  5. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 17. Po odstąpieniu od umowy Sklep nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sklep, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez Sklep z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 18. Sklep udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 19 lit. a-c.
 19. Sklep może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sklepu.
 20. Sklep nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 21. Sklep jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 22. Sklep ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 23. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 24. Sklep może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sklep nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 25. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 26, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sklep ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o ww. dokonywanej zmianie.
 26. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 26, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sklep jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 28.
 27. W przypadku, o którym mowa w ust. 28, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 27 lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Ust. 20-26 stosuje się odpowiednio.
 28. Ust. 29 nie stosuje się, jeżeli Sklep zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
  §9. Odstąpienie od umowy uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres: shop@excellentslides.com Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. Sklep dopuszcza prawo odstąpienia od umowy przez Klienta z pominięciem poniższych przypadków tj. §8 ust.2 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku treści cyfrowych Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 3. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sklep nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub;
 4. Konsument i Sklep uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sklep nie dostarczył ich w tym terminie.
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
 6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 13. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 14. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 15. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 16. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 17. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w § 5 ust. 8;
 18. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 19. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
 20. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 21. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 23. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 24. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 25. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)
 26. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 27. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 


§10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 556-557 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji AIP.

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Kamila Kenara działającego w ramach Projektu Fundacji AIP o nazwie „Kamil Kenar Marketing Solutions” o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej https://excellentslides.com/shop/ Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 1. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

Adresat: Kamil Kenar

Projekt: Kamil Kenar Marketing Solutions

Fundacja AIP

e-mail –shop@excellentslides.com

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.